23-04-2018

Het pop-updecreet: Handelshuur van maximum één jaar

Het ‘pop-updecreet’ dat op 1 september 2016 in werking trad, voorziet een duidelijk kader voor handelshuurovereenkomsten in Vlaanderen waarvan de duur maximum één jaar bedraagt.

Kwalificatie

Handelshuurovereenkomsten duren gewoonlijk minimaal negen jaar, waarbij de huurder slechts aan het einde van elke driejarige periode kan opzeggen. Deze wetgeving was duidelijk niet op maat van het Vlaams ‘pop-uplandschap’. Het Vlaamse pop-updecreet wil daarom tegemoetkomen aan de trend van de pop-ups, waarvoor een handelshuurovereenkomst van maximum één jaar kan worden aangegaan.

 

Vroegtijdige opzegging

Enkel de huurder kan de pop-upovereenkomst op elk ogenblik opzeggen, bij gerechtsdeurwaardersexploot of per aangetekend schrijven. De opzeggingstermijn bedraagt één maand. Hiernaast kunnen de huurder en verhuurder via gewoon geschrift onderling overeenkomen om de pop-uphuurovereenkomst te beëindigen. Tenzij anders overeengekomen, heeft de huurder in geen geval recht op een opzegvergoeding.

 

Verlenging & beëindiging

De pop-upovereenkomst kan eenmaal of meermaals onder dezelfde voorwaarden verlengd worden zonder dat de duur van de overeenkomst langer dan één jaar mag zijn. De pop-uphuurovereenkomst eindigt in ieder geval na het verstrijken van de éénjarige periode. Hierna is er geen hernieuwing of verlenging van de pop-uphandelshuur mogelijk. Indien partijen dit toch zouden doen, lopen zij het risico op herkwalificatie tot de normale handelshuur. Het is uiteraard wel mogelijk om een nieuwe gewone handelshuurovereenkomst af te sluiten na beëindiging van de éénjarige pop-uphuurovereenkomst.

 

Vormvereisten

De huurder en verhuurder dienen de pop-uphuurovereenkomst schriftelijk en uitdrukkelijk af te sluiten. Indien deze overeenkomst de maximumduur van één jaar overschrijdt, valt deze overeenkomst onder het toepassingsgebied van de gewone handelshuurwet.

Een geschrift tussen de huurder en verhuurder is evenwel vereist in volgende gevallen:

  • De verlenging van de huur met een maximum van één jaar;
  • Het niet toelaten van de verbouwingswerken door de huurder;
  • De minnelijke beëindiging van de lopende huur.

 

Verbouwingen

Tenzij anders is overeengekomen, heeft de huurder het recht om verbouwingen uit te voeren voor zijn onderneming. Deze verbouwingen kunnen slechts plaatsvinden op volgende voorwaarden:

  • Ze mogen maximum drie jaar huurkost bedragen;
  • Ze moeten voorafgaandelijk schriftelijk gemeld worden aan de verhuurder;
  • De veiligheid en esthetische waarde van het gebouw moet bewaard blijven.

Bij (vroegtijdige) beëindiging van de pop-uphuurovereenkomst kan de verhuurder verwijdering van de uitgevoerde werken eisen. Indien de verhuurder beslist om de wijzigingen in het pand  te behouden, is hij hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de huurder.

 

Onderhuur en overdracht

De onderhuur en overdracht van huur zijn niet toegelaten onder het Vlaams pop-updecreet.

 

Vervreemding

Als huurder zorg je er best voor dat je de pop-uphuurovereenkomst registreert of dat je een eerbiedigingsbeding opneemt. Zo ben je zeker dat de overeenkomst blijft lopen in geval de verhuurder het onroerend goed zou vervreemden.

 

Conclusie

Het pop-updecreet biedt flexibiliteit en komt tegemoet aan de trend van de kortetermijnhandelshuur.

Een handelaar kan op basis van het Vlaamse pop-updecreet een handelshuurovereenkomst afsluiten voor een termijn van maximum één jaar. Dit kan nuttig zijn voor handelaars om bij wijze van proefhuur te bepalen of hun project kans op slagen heeft, maar bijvoorbeeld ook als de verhuurder leegstand van zijn of haar onroerend goed wil vermijden.

Het nadeel van het pop-updecreet is dat het minder bescherming biedt aan de huurder dan de gewone handelshuurwet. Bij overschrijding van de éénjarige periode van de pop-uphuurovereenkomst zal de huurder zich echter wel kunnen beroepen op de dwingende bepalingen van de gewone handelshuurwet.

 

Alessio Terrasi

Junior Legal Consultant | Tax & Legal


  Meer artikels: Juridisch
NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in de bouwsector?

  INSCHRIJVEN