14-04-2017

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor onderaannemers

Foto: Verelst Betonbouw

Werkt u soms met onderaannemers? En werken uw onderaannemers op hun beurt ook met onderaannemers? Dan loopt u het risico om hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor de loonschulden, sociale schulden en fiscale schulden van al uw (onder)onderaannemers.

Om de sociale fraude binnen de bouwsector aan te pakken, heeft de wetgever de hoofdelijke aansprakelijkheid ingevoerd. Deze zorgt ervoor dat opdrachtgevers en aannemers aansprakelijk zijn voor de loonschulden, sociale schulden en fiscale schulden van hun (onder)aannemers. Vaak wordt hierbij gesproken over de bouwsector in de enge zin, maar in wezen moet dit veel ruimer geïnterpreteerd worden. Zo goed als alle werken die uitgevoerd worden op of aan een onroerend goed kunnen in aanmerking komen: bouwen, verbouwen, herstellen, afbreken, inrichten of zelfs onderhouden.

 

Alle aannemers in de keten

De aansprakelijkheid beperkt zich niet tot rechtstreekse (onder)aannemers. Ze is uitgebreid naar verdere (onder)aannemers in de keten. Volgend voorbeeld kan voor verduidelijking zorgen. U bent opdrachtgever. Uw (onder)aannemer betaalt de verschuldigde RSZ-bedragen niet binnen de dertig dagen na verzending van een aangetekende ingebrekestelling. Hierdoor kan de overheid in chronologische volgorde opklimmen in de keten van medecontractanten voor de betaling van de schulden. Wanneer niemand anders in de keten overgaat tot betaling, kan u als laatste in de keten worden aangesproken.

 

Vijf tips om aansprakelijkheid te voorkomen

Tip 1: Controleer op verschillende momenten of uw (onder)aannemer sociale en fiscale schulden heeft

De hoofdelijke aansprakelijkheid speelt al wanneer de (onder)aannemer sociale of fiscale schulden heeft op het ogenblik van het afsluiten van de (onder)aannemingsovereenkomst. Het is dus heel belangrijk dat u als opdrachtgever steeds controleert of uw (onder)aannemer  schulden heeft. De controle moet enerzijds gebeuren vooraleer de (onder)aannemingsovereenkomst wordt afgesloten. Anderzijds moet de controle ook gebeuren bij de betaling van de facturen van de (onder)aannemer.

Sociale schulden kan u controleren via de onlinedienst Inhoudingsplicht Sociale Zekerheid (http://www.socialsecurity.be). Fiscale schulden kan u controleren via de onlinedienst Inhoudingsplicht FOD Financiën (http://www.min.fin.fgov.be). Na elke controle kan u best een gedateerd bewijs afdrukken en bijhouden.

 

Tip 2: Inhoudings- en doorstortingsplicht naleven

U kan zich indekken tegen de hoofdelijke aansprakelijkheid door de inhoudingsplicht na te leven.

Dit is zelfs verplicht wanneer na de consultatie van de databanken van de RSZ en de fiscus is gebleken dat uw (onder)aannemer fiscale of sociale schulden heeft. Voor fiscale schulden moet u als opdrachtgever 15% van het te betalen bedrag inhouden (exclusief btw). Voor sociale schulden bedraagt dit 35%. Enkel wanneer het ingehouden bedrag wordt doorgestort aan de RSZ of de fiscus, kunnen zij u niet meer aanspreken voor die sociale of fiscale schulden.

Opgelet! Wanneer de inhoudings- en doorstortingsplicht niet wordt gerespecteerd, bent u als opdrachtgever het dubbele van het inhoudingsbedrag verschuldigd. Als er al sociale schulden waren bij het aangaan van de overeenkomst, dan ligt dat bedrag nog hoger.

 

Tip 3: Verklaring op eer van de (onder)aannemer

Als voorzichtige opdrachtgever kan u aan uw (onder)aannemer een schriftelijke, door beide partijen ondertekende verklaring op eer vragen. In de verklaring bevestigt de aannemer dat hij het verschuldigde loon onmiddellijk aan zijn werknemers betaalt en dat hij het ook in de toekomst zal betalen.

 

Tip 4: Verbreking contract

Wanneer de sociale inspectie of de betrokken werknemers u laten weten dat er loonschulden zijn, kan u de samenwerking met uw (onder)aannemer verbreken. Indien u dat doet binnen de veertien dagen na de kennisgeving, zal u niet langer aansprakelijk zijn. Deze mogelijkheid tot eenzijdige verbreking moet wel in de (onder)aannemingsovereenkomst opgenomen zijn.

 

Tip 5: Bepalingen in je contract

Als opdrachtgever kan u in de (onder)aannemingsovereenkomst enkele bedingen opnemen die het risico op hoofdelijke aansprakelijkheid kunnen beperken. Denk bijvoorbeeld aan bedingen die de (onder)aannemer opleggen om altijd de inhoudingsplicht toe te passen.

 

Mieke Vanden Poel
Junior Legal Consultant, Deloitte Accountancy


  Meer artikels: Juridisch
NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in de bouwsector?

  INSCHRIJVEN